Rated 5.0/5 based on 1 readers reviews
به مطلب امتیاز دهید :
( 5.0 امتیاز از 1 )
1397/03/05-11:35
باله ی ماسه ها

ناشر : مروارید
نویسنده : رضا چایچی

در خانه اش را قفل کرد و گریختمی خواست فراموشش کندفراز و نشیب راهفراز و فرود تنش را به یاد می آوردبه دور ها رفتباغ های سرسبزپیراهنش بودگل هاعطر موهایشکنار رودخانه نشستبا تمام وجود خواستیادش را به دست آب بسپردکه با شتابی بی امانهمه چیز رامی شست و به دور ها می بردناگاه عکس ماه را دیدکه رودخانه نمی توانستحتی ذره ای دورش کندماه او نیز میان دلشجا خوش کرده بود.

این مطلب از سایت بوک دوست، مطلبی در مورد باله ی ماسه ها ارائه شده است، همچنین می توانید برای مشاهده ی مطالب بیشتر هم موصوع این مطلب، موضوع شعر، ادبیات، داستان دنبال کنید.

به گزارش بوک دوست :

در خانه اش را قفل کرد و گریخت
می خواست فراموشش کند
فراز و نشیب راه
فراز و فرود تنش را به یاد می آورد
به دور ها رفت
باغ های سرسبز
پیراهنش بود
گل ها
عطر موهایش
کنار رودخانه نشست
با تمام وجود خواست
یادش را به دست آب بسپرد
که با شتابی بی امان
همه چیز را
می شست و به دور ها می برد
ناگاه عکس ماه را دید
که رودخانه نمی توانست
حتی ذره ای دورش کند
ماه او نیز میان دلش
جا خوش کرده بود.

مشخصات کتاب