Rated 5.0/5 based on 1 readers reviews
به مطلب امتیاز دهید :
( 5.0 امتیاز از 1 )
1397/02/25-11:35
داربست

ناشر : مروارید
نویسنده : آزاده بشارتی

مجموعه شعراگر نام هم را فراموش کردیماگر تصویر هم رااگر رهایت کردماگر رهایم کردیمانند مرواریدی که صدفش رابه هم بدهکار نیستیماز پاهای مان خجالت می کشیمکه این همه سال دنبال هم دویدندماما که نه راه آمدیم، نه کوتاه!

این مطلب از سایت بوک دوست، مطلبی در مورد داربست ارائه شده است، همچنین می توانید برای مشاهده ی مطالب بیشتر هم موصوع این مطلب، موضوع شعر، ادبیات، داستان دنبال کنید.

به گزارش بوک دوست :

مجموعه شعر

اگر نام هم را فراموش کردیم
اگر تصویر هم را

اگر رهایت کردم
اگر رهایم کردی
مانند مرواریدی که صدفش را

به هم بدهکار نیستیم
از پاهای مان خجالت می کشیم
که این همه سال دنبال هم دویدند
ما
ما که نه راه آمدیم، نه کوتاه!

مشخصات کتاب